Skip to main content

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve aktarımı aşamalarında azami hassasiyet göstermekteyiz. İlgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekte ve veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek gerekli önlemleri almaktayız.

Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5 ve m.6 hükümlerine uygun olarak, gerçek kişilerin ve tüzel kişi yetkilileri/temsilcilerinden zorunlu olarak alınması gereken bilgiler, özel nitelikli kişisel veriler, yasal düzenlemeler kapsamında işlemekte, saklamakta ve aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz, faaliyet alanımız içindeki hizmetlerin sunulabilmesi, bu hizmetlere ve etkinliklere ilişkin genel bilgilendirmelerin yapılabilmesi, kurumumuzun diğer ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, satış, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri, müşteri kazanımı ve memnuniyeti, amacıyla yapılan çalışmaların gerçekleştirilmesi amaçları kapsamında işlenebilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi;

Kişisel verileriniz, her türlü yazılı, sözlü ve elektronik, üçüncü kişi ve/ veya yasal mercilerden, ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi amacıyla temin edebilmekte, fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Aktarılabileceği;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak, ŞİRKETİMİZ ve ŞİRKETİMİZ ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla, kişisel verilerinizi;  İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Medeni Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ve kuruluşları; yurtiçi ve/veya yurtdışındaki ana hissedarlarımız, iştiraklerimiz, şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldıklarımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlar, bağımsız denetim şirketleri ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile paylaşabilir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi gereğince kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı KVKK’ nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerin edinme nedenine göre; kişisel veriler, kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirlenen süre ile saklamalıdır,  kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, kurumumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde “Veri Sahibi’ nin; cevabın tebliğini takiben otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır. Yasal mevzuat düzenlemesi gereğince başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile www.gulerotolastik.net adresine iletebilir, bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla, güvenli elektronik imzalı olarak veya 6698 Sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince hazırlanan bu Aydınlatma Metni, “KVKK” ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında mevzuata uygun bilgilendirmeleri içermektedir.

Fevzi Çakmak Mah. Cengiz Topel Cad. No:174/A Gaziosmanpaşa /İstanbul adresinde bulunan Güler Tekstil Temizlik Ürünleri Otomotiv Lastik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi olup, eyup.ayberguler@gulerotolastik.netwww.gulerotolastik.net üzerinden Veri Sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AÇIK RIZA METNİ; 

Değerli Müşterimiz;

Size uygun kampanya ve fırsatları oluşturabilmemiz ve sizi haberdar edebilmemiz için izninizi almak isteriz:

MÜŞTERİ BEYANI;

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” çerçevesinde bilgilendirme kapsamında gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği işlem ve faaliyetler sonucu edindiği kişisel verilerimin;

ŞİRKETİN faaliyet alanındaki ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak; bana uygun tekliflerin hazırlanması, tarafımla iletişime geçilmesi, ürün satışı ve pazarlama faaliyetlerinde bulunulması ile müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalarla, istatistik çalışmaları amaçlarıyla işlenmesini ve bu kapsamda  faaliyetlerde bulunabilmesi için yurtiçi ve yurtdışındaki, sözleşme imzaladığı, hizmet ve/veya danışmanlık aldığı üçüncü kişi ve kurumlara ve bağlı ortaklıklarına aktarılmasını, işlemesini ve saklamasını kabul, beyan ve taahhüt ederim.”

Müşteri İsim-İmza-Tarih

Close Menu

Maslak

Atatürk sanayi sitesi 2.kısım 25. Sok No: 931-932-933 Maslak / Şişli – İstanbul

Tel: 0 212 276 11 45 / 46

Sanko

Esentepe mah. Sanko sanayi sitesi B3 Blok No:121 Sultangazi / İstanbul

Tel 1: 0212 476 66 03 / 04

Küçükköy

Fevzi çakmak mah. Cengiz Topel cad. No: 174 Küçükköy Gaziosmanpaşa / İstanbul

Tel 1: 0212 537 67 90
Tel 2: 0212 479 64 20
Tel 3: 0212 649 49 80