Skip to main content

GÜLER TEKSTİL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ OTOMOTİV LASTİK SANAYİ VE

DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun (“KVK Kanunu”)11.maddesi ile kişisel veri sahiplerine tanınan başvuru hakkını kolaylıkla kullanabilmeniz için GÜLER TEKSTİL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ OTOMOTİV LASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, tarafınıza yönlendirdiğimiz bu form, gereken tüm unsurları kapsamaktadır. İşbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

BÖLÜM 1-BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

1. Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya

Noter vasıtasıyla

Fevzi Çakmak Mah. Cengiz Topel Cad. No:174/A Gaziosmanpaşa /İstanbul

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

2. Sistemimizde

Şirketimizin

eyup.ayberguler@gulerotolastik.net

E-posta’ nın konu kısmına

Bulunan

sisteminde kayıtlı

“Kişisel Verilerin Korunması

Elektronik

Bulunan

Kanunu Bilgi Talebi”

Posta Adresi ile

elektronik posta

yazılacaktır.

Başvuru

adresiniz

kullanılmak

suretiyle

3. Sistemimizde

Mobil imza/e-

E-posta’ nın konu kısmına

Bulunmayan

imza içerecek

“Kişisel Verilerin Korunması

Elektronik

biçimde

eyup.ayberguler@gulerotolastik.net

Kanunu Bilgi Talebi”

Posta Adresi ile

Şirketimizin

yazılacaktır.

Başvuru

sisteminde

bulunmayan

elektronik posta

adresinizi

kullanmak

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

BÖLÜM 2-TALEBİN KAPSAMI VE SONUÇLANDIRILMASI

Kişisel Veri Sahibi 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi kapsamında;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

*Talep konusu bilgi ve belgeleriniz varsa bunları başvurunuza eklemelisiniz.

Veri sorumlusu 6698 Sayılı Kanun’un 13. Maddesi kapsamında;

 • Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.
 • Veri sorumlusu, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder.
 • Veri sorumlusu, cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.
 • Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 7’nci maddede belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.
 • İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusunca talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.
 • İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alınabilir.
 • Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

2.1. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ad:

Soyad:

TC Kimlik Numarası

Telefon Numarası:

E-posta:

(Başvuru sonucunuzu e-posta ile almak istemeniz halinde doldurunuz)

Adres:

2.2.LÜTFEN ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ. (Müşteri, ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 • Müşteri
 • Ziyaretçi
 • İş ortağı
 • Tedarikçi
 • Eski Çalışan

…………………………. (Lütfen belirtiniz) Şirketinde Çalıştığım Yıllar:

………………………………………….

 • Çalışan Adayı

…………………………. (Lütfen belirtiniz) Şirketine iş başvurusu yaptığım tarih:

……………………………………………………..

 • Diğer:…………………………………………………
  1. LÜTFEN KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ: (Lütfen Yukarıda Belirtilen Bilgi/Belgeleri Ayrıca İletiniz)

AÇIKLAMA:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. BAŞVURU SONUCU BİLGİLENDİRME YÖNTEMİ (Lütfen yanıtın tarafınıza iletilme yöntemini seçiniz):
 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

BÖLÜM 3- TÜM BAŞVURU SAHİPLERİNİN BU KISMI DOLDURMASI GEREKMEKTEDİR [Hukuka aykırı beyanlar hakkında hukuki ve cezai yaptırımların söz konusu olduğunu önemle bildiririz.]

İşbu başvuru formunda tarafımca belirtilen tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan eder; GÜLER TEKSTİL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ OTOMOTİV LASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerimin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik ve yetki tespiti için ek bilgi ve evrak (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkının bulunduğunu kabul ederim.

Kişisel Veri Sahibinin / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişinin Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

Close Menu

Maslak

Atatürk sanayi sitesi 2.kısım 25. Sok No: 931-932-933 Maslak / Şişli – İstanbul

Tel: 0 212 276 11 45 / 46

Sanko

Esentepe mah. Sanko sanayi sitesi B3 Blok No:121 Sultangazi / İstanbul

Tel 1: 0212 476 66 03 / 04

Küçükköy

Fevzi çakmak mah. Cengiz Topel cad. No: 174 Küçükköy Gaziosmanpaşa / İstanbul

Tel 1: 0212 537 67 90
Tel 2: 0212 479 64 20
Tel 3: 0212 649 49 80